Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Β α σ ι κ έ ς επισημάνσεις για το ζήτημα του ν έ ο υ εμπρησμού των π ε ρ ι - α σ τ ι κ ώ ν δασών της Αττικής (19-23 Αυγ-2009).

(Άλλης τάξης θέμα αποτελούν οι εμπρησμοί στην ύπαιθρο όπου το καθοριστικό κ ί ν η τ ρ ο των εμπρηστών, αποτελεί :
-η επέκταση ή δημιουργία νέων β ο σ κ ο τ ό π ων,
-η επέκταση ή δημιουργία νέων κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ι μ ω ν εκτάσεων καθώς και η
- ι δ ι ο π ο ί η σ η τμημάτων της υπαίθριας γης- ως μέρους της Φύσης- και μέσω αυτού του τύπου των καταστροφών.).

Π ρ ώ τ η :
Είναι προφανή ,το μίσος και η εκδικητικότητα ανθρώπων ''χαμηλού ''πολιτισμού -των ε μ π ρ η σ τ ώ ν-που εμφορούνται από αρνητικά συναισθήματα, για τη κοινωνία ,το περιβάλλον και τη ζ ω ή.

Δε ύ τ ε ρ η :
Μετά τον ε μ π ρ η σ τ ή ακολουθούν και εμφανίζονται και άλλα δύο είδη πιθηκισμού των ανθρώπων όπως ,ο κ α τ α π α τ η τ ή ς και ο ν ε ό π λ ο υ τ ο ς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ε π ί ο ρ κ ο – μ ι σ θ ω τ ό - δημόσιο λειτουργό ,σε πολλές όψεις του Κράτους και γενικότερα του Δημοσίου, που επιδιώκει περισσότερο εισόδημα μέσω του χ ρ η μ α τ ι σ μ ο ύ.
Όλοι από κοινού συμπράττουν, ως έχοντες συμφέρον από την υπεραξία της οικοπεδοποίησης της γης .
Κυρίως όμως ο καταπατητής και ο νεόπλουτος ι δ ι ο π ο ι ο ύ ν τ α ι( δηλαδή ασκούν παράνομη κυριότητα και οικοπεδοποίηση) σε εκτεταμένα τμήματα της αστικής γης -ως μέρους της Φύσης- έξω από το κοινά αποδεκτό πλαίσιο της κοινωνίας.
Μετά το 1980 το δυτικό πρότυπο απόκτησης πλούτου καθορίστηκε από τη κυριαρχία της Δεξιάς και του Νεοφιλελευθερισμού .
Μετά το 1990, παράλληλο δρόμο ακολούθησαν και οι Σοσιαλ-φιλελεύθεροι.
Και οι μεν και οι δ ε , είπαν στις κ ο ι ν ω ν ί ε ς να αποκτήσουν εισοδήματα και πλούτο από τη ‘’Νέα Οικονομία’’- μεταξύ των άλλων- τόσο από το Real Estate( εκτεταμένες αγοραπωλησίες και καταπατημένων γαιών), όσο και από τη Χ ά ρ τ ι ν η οικονομία, σε β ά ρ ο ς της παραγωγής και της Π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς οικονομίας.
Ένας ‘’νέος πλούτος ‘’ προέκυψε για την ολιγαρχία, τη μεγάλη αστική τάξη και την αστική τάξη σε πάρα πολλές χώρες, καθώς και στην Ελλάδα, στα πλαίσια μιας Π α ρ α σ ι τ ι κ ή ς οικονομίας και ενός παρασιτικού νεοπλουτισμού.
Το παρασιτικό κεφάλαιο ελέγχοντας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ελέγχει πλέον και ένα μέρος πολιτικών από ηγετικούς κύκλους και τηλε-βουλευτές. Εξασφαλίζοντας –μεταξύ των άλλων – έμμεσα και τη ανοχή για τη διαιώνιση ενός φαύλου καθεστώτος, γύρω από την οικοπεδοποίηση γης ,στη χώρα.

Τ ρ ί τ η :

Βασική επιλογή της ΄’Νέας Οικονομίας΄’ ήταν και είναι η α γ ο ρ ά και πιο συγκεκριμένα η Αγοραία Κοινωνία ,όπου ένα-ένα τα δ η μ ό σ ι α αγαθά ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι . Και η Φύση -και μέρος αυτής η κ α τ α π α τ η μ έ ν η γη –αποτέλεσε αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Δημόσιοι λειτουργοί είναι σε πολυετή διένεξη για το καθαρισμό και τη διάνοιξη οδών. Δημόσιοι λειτουργοί συντάσσουν το Τοπογραφικό της έκτασης που έχει καεί, προκειμένου να κηρυχθεί αναδασωτέα. Δημόσιοι λειτουργοί εξαιρούν εκτάσεις που ενώ έχουν καεί αντί να αναδασώνονται, αναγνωρίζονται ως αστικές ιδιοκτησίες.
Η νεοφιλελεύθερη οικονομία έχει ως όρο το λιγότερο δημόσιο. Και ως βασική κατεύθυνση τις ιδιωτικοποιήσεις ,α δ ι α κ ρ ί τ ω ς .
Αυτή η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού σημαίνει γ ε ν ι κ ό περιορισμό των δημοσίων δαπανών στις υ π ο δ ο μ έ ς και στις υπηρεσίες υψηλού δημοσίου συμφέροντος ,όπως οι δημόσιες υπηρεσίες -που με τη ετοιμότητα τους -παρέχουν στους πολίτες μιας ε υ ν ο μ ο ύ μ ε ν η ς χώρας:
-ασφάλεια ,
-προστασία και
- άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων .
Και τέτοιες υπηρεσίες είναι αυτές της πρόληψης , της επίγειας και εναέριας κατάσβεσης των πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα ,την Αυτοδιοίκηση και τις Εθελοντικές οργανώσεις.
(Είναι προφανές ότι οι προαναφερθέντες φορείς δεν διέθεταν τα αναγκαία και επαρκή μ έ σ α , γιατί αυτό ήταν επιλογή της νεοφιλελεύθερης παράταξης του λιγότερου κράτους και της απαξίωσης δημόσιων υπηρεσιών, της παράταξης που κυβερνά ,της Νέας Δημοκρατίας.)

Η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ασκεί τη πολιτική διοίκηση του Ελληνικού δημοσίου και όσον αφορά στην εξεύρεση κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων κρατικών υποδομών, για πρόληψη και για οργάνωση δυνάμεων καταστολής των πυρκαγιών.
Τα τελευταία χρόνια η φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 18 δις ευρώ το χρόνο! Ποιος φοροδιαφεύγει; Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι ή οι νεόπτωχοι;(Το 25 % ζει κάτω από το όριο της φτώχειας).
Η Ελλάδα της νεοφιλελεύθερης συγκέντρωσης πλούτου από το 20% του πληθυσμού σε βάρος του 80% των Ελλήνων ,δεν διαθέτει πόρους για το δ η μ ό σ ι ο και γ ε ν ι κ ό σ υ μ φ έ ρ ο ν.

Σ υ μ ε ρ α σ μ α τ ι κ ά: Καταθέτω αυτές τις επισημάνσεις γιατί στο διαδίκτυο ,καλόπιστοι άνθρωποι και ευσυνείδητοι πολίτες, αποδίδουν τη παρούσα καταστροφή:
-στην ανικανότητα,
-στην έλλειψη συντονισμού ,
-στους ανίκανους πολιτικούς, και σε
- άλλα συναφή.
Αυτά έχουν βάση ,αλλά ΔΕΝ είναι τα κ ύ ρ ι α και κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά.
Από τις β α σ ι κ έ ς επιλογές καθορίζονται τα αποτελέσματα και όχι από την ικανότητα ορισμένων προσώπων.

- Αν δεν αλλάξει η χώρα μοντέλο ανάπτυξης και από τη γενική και παρασιτική ανάπτυξη να επιλέξουμε μια άλλη στρατηγική με τη β ι ώ σ ι μ η ανάπτυξη και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων,
-Αν δεν σταματήσει η χώρα την ι δ ι ο π ο ί η σ η της Φύσης μέσα από τη κατάκτηση , ναι τη κατάκτηση της περι- αστικής και νησιώτικης γης από τους επιτήδειους ,με μια άλλη πολιτική του κοινού και δημοσίου συμφέροντος,
- Αν δεν ξανα - θέσουμε τα δημόσια αγαθά στη κλίμακα των αναγκών της κοινωνίας
αποκαθηλώνοντας την ε μ π ο ρ ε υ μ α τ ο π ο ί η σ η των δημόσιων αγαθών ,και δεν καθορίσουμε επιλογές με επίκεντρο τον άνθρωπο ,
- Αν δεν αλλάξουμε επιλογές εξασφάλισης και διανομής των πόρων με δίκαιο τρόπο,

Τότε θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα δένδρα και χάνουμε το δάσος, θα συνεχίσουμε να αποπροσανατολιζόμαστε με τα επουσιώδη και να χάνουμε τα ουσιώδη και εν κατακλείδι θα είμαστε άξιοι των επιλογών μας .Κυριακή 23 Αυγούστου 2009.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

συμφωνώντας με τις άλλες ενα σχόλιο για την πρώτη επισήμανση! πάντα γίνεται λόγος για εμπρηστές χωρίς κανένα τεκμήριο, η ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαφορετικά σημεία, αναφέρεται σαν απόδειξη, δεν είναι όμως, απλά συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι σε διφορετικά σημεία: υψηλή θερμοκρασία, ισχυρός άνεμος, υγρασία και δύκτιο Δ.Ε.Η. που είναι κακοσυντηρημένο! (βρώμικοι μονωτήρες) άρα βραχυκύκλωμα!! κανείς δεν το αναφέρει όμως γιατί η Δ.Ε.Η. θα πρέπει να καταβάλει αποζημειώσεις!!!
sv6gib